Vedtægter

Vedtægter for
Sydsjællands Automobil Klub
Vordingborg

§ 1 Navn & Hjemsted
a. Klubbens navn er Sydsjællands Automobil Klub (i det efterfølgende kaldet SAK).
b. Klubbens hjemsted er Vordingborg kommune.
c. Klubbens adresse er formandens eller en anden af bestyrelsen meddelt adresse.

§ 2 Formål
a. Klubbens formål er i videst muligt omfang, at fremme og udbrede kendskabet til de under DASU værende motorsportsgrene, samt varetage medlemmernes interesser for motorsport over for offentlige myndigheder, organisationer, private personer m.m., desuden at arrangere sammenkomster for medlemmerne.

§ 3 Organisation
a. Klubben er tilsluttet Dansk Automobil Sports Union (DASU) og Danmarks Idræts Forbund (DIF), hvis love og vedtægter nærværende vedtægter skal respektere.
b. Bestyrelsen repræsenterer klubben overfor de førnævnte organisationer og står for afholdelse af sociale arrangementer såsom klubaftener, stiftelsesfest mv.
c. Der nedsættes to udvalg benævnt:SAK Vejsport og SAK Karting.
d. SAK Vejsport varetager medlemmernes interesse indenfor vejsporten
e. SAK Karting varetager medlemmernes interesser indenfor kartingsporten.

§ 4 Medlemmer
a. Som medlem kan optages enhver med interesse for motorsport.
b. Klubbens bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer, der ikke betaler kontingent, men som har samme rettigheder som almindelige medlemmer.
c. Anmodning om medlemskab af klubben fremsættes til et medlem af bestyrelsen, på SAK’s hjemmeside eller DASU’s medlemsportal.
d. Har et medlem ikke fremsat anmodning om udmeldelse ved udgangen af et regnskabsår, fortsætter medlemskabet automatisk og der fremsendes kontingentopkrævning.
e. Dersom kontingentopkrævningen ikke betales, betragtes medlemsskabet som ophørt.
f. Hvis et medlem efter anmodning bliver optaget i klubben og det viser sig at vedkommende er blevet slettet i en anden motorsportsklub på grund af restance eller anden gæld, vil vedkommende straks blive slettet og kan ikke genoptages, før end forholdet til tidligere klub er bragt i orden. Det indbetalte kontingent tilbagebetales ikke.

§ 5 Kontingent mv.
a. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
b. Det samlede kontingent, der opkræves, består af et kontingent til SAK, som fastsættes på den årlige generalforsamling + den til enhver tid gældende medlemsafgift til DASU. Denne fastsættes på DASU’s årlige repræsentantskabsmøde i november
c. SAK’s medlemsstruktur følger til enhver tid DASU’s
d. DASU´s licensafgifter i øvrigt, er SAK uvedkommende, og betales direkte til DASU.
e. Såfremt en generalforsamling vedtager regler for kontingentfrihed, eller dermed beslægtet har bestyrelsen til enhver tid ret til at vurdere om den enkelte modtager heraf fortsat er berettiget hertil.

§ 6 Generalforsamling
a. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Stemmeret fordrer, at kontingent er betalt senest 30.9. før afholdelse af generalforsamling.
b. Hvert medlem har kun en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
c. Ordinær generalforsamlingen afholdes i ugen efter DASU’s repræsentantskabsmøde i november.
d. Datoen offentliggøres senest 3 mdr. før ved opslag på klubbens officielle hjemmeside.
e. Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel ved opslag på klubbens officielle hjemmeside eller ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer.
f. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde punkterne jf. $ 7.
g. Generalforsamlingens forløb og vedtagelser skal indføres i forhandlingsprotokollen og underskrives af dirigenten. Et referat skal til enhver tid kunne rekvireres hos formanden.

§ 7 Generalforsamlingens dagsorden
a. Valg af dirigent og stemmetællere.
b. Formandens beretning om klubbens virke i årets løb.
c. Fremlæggelse af klubbens reviderede regnskab samt budget for det kommende år
d. Fastsættelse af kontingent.
e. Forslag fra bestyrelsen.
f. Behandling af indkomne forslag.
g. Valg af formand, 1 bestyrelsesmedlem og udvalgsformand for SAK vejsport i ulige år, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt udvalgsformand for SAK Karting i lige år, samt 1 suppleant til bestyrelsen.
h. Valg af 2 revisorer, samt 1 suppleant.
i. Meddelelse om udvalgenes sammensætning og visioner for arbejdet.
j. Eventuelt

§ 8 Forslag (fremsættelse og behandling)
a. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indsendte forslag offentliggøres senest 5 dage før generalforsamlingen på klubbens officielle hjemmeside.
b. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, dog undtaget vedtægtsændringer
c. Afgørelser træffes ved almindelig stemme-flerhed.
d. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis dirigenten skønner det nødvendigt eller mindst 1 af de fremmødte medlemmer forlanger det.
e. Ændring af klubbens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for, og tillige at dette stemmetal udgør mindst 1/3 af klubbens samlede medlemstal.
f. Er en sådan majoritet ikke opnået, skal bestyrelsen inden 8 dage efter den ordinære generalforsamling indkalde til en ny generalforsamling, med minimum 8 dages varsel, hvor forslaget kan vedtages når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
g. Foreningens opløsning kan kun finde sted efter de i $ 14 angivne regler.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
a. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt anmodning herom med angivelse af dagsorden, eller dersom bestyrelsen skønner det nødvendigt.
b. Indkaldelse skal ske senest 10 dage efter anmodningens modtagelse og med et varsel som til en ordinær generalforsamling.
c. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles forslag, der er angivet i dagsordenen samt eventuelle ændringsforslag i tilknytning hertil.
d. En ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 4 uger efter fremsætning af anmodningen.

§ 10 Bestyrelsen
a. Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær, samt 2 bestyrelses medlemmer.
Desuden vælger generalforsamlingen en formand for hvert af udvalgene – SAK Vejsport og SAK Karting
Udvalgsformændene er fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen.
b. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
c. Kandidater til bestyrelsen skal have været fuldgyldigt medlem af klubben i mindst 1 år, til formandsposten dog mindst 2 på hinanden følgende år. For at være valgbar til bestyrelsen kræves en minimumsalder på 18 år.
d. Valget gælder for 2 år ad gangen, for supple-anter dog kun 1 år.
e. Formanden er på valg i ulige år og kassereren er på valg i lige år.
f. Bestyrelsen varetager klubbens og medlemmernes interesser i alle overordnede forhold samt bestyrer klubbens indtægter og formue.
g. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
h. Bestyrelsen kan nedsætte yderligere udvalg til specielle opgaver. Ønskes disse udvalg gjort permanente skal dette ske på en generalforsamling senest 14 mdr. efter nedsæt-telsen, ellers betragtes udvalget som ophørt ved denne frists udløb.
i. Bestyrelsens medlemmer kan ikke gøres personligt ansvarlige for klubbens eventuelle gæld.
j. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede, formanden eller næstformanden skal dog være til stede
k. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende eller i dennes fravær næstformandens.
l. Udtræder et medlem af bestyrelsen i årets løb, indtræder suppleanten. Suppleringen varer til førstkommende ordinær generalforsamling.
m. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller hvis det kræves af 2 bestyrelsesmedlemmer.
n. Over det på bestyrelsesmøderne skete, skal føres en protokol, som skal underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
o. I økonomiske anliggender tegnes klubben af formand eller kasserer i forening med mindst et bestyrelsesmedlem. I øvrige forhold tegnes klubben af formanden. Bestyrelsen kan meddele bankfuldmagt til enkelte bestyrelsesmedlemmer.
p. Bestyrelsen kan iflg. vedtagen hensigtserklæring fra generalforsamlingen 2004 vedtage at uddele en erkendtlighed til de medlemmer, der i årets løb har ydet en arbejdsindsats i relation til skemalagte aktiviteter.

§ 11 Udvalgene og arrangementer
a. Udvalgenes opgave er, at indstille til bestyrelsen hvilke arrangementer man ønsker kørt, hvilke personer man ønsker videreuddannet som officials, samt sørge for afvikling af de søgte arrangementer.
b. Denne indstilling foretages så betids, at klubbens sekretær kan foretage den fornødne ansøgningsprocedure i henhold til DASU´s tidsfrister.
c. Lederen af arrangementer er ansvarlig for at holde regnskab med udleveret materiel samt eventuelle pengebeløb, der er stillet til rådighed.
d. De enkelte udvalgs arbejdsrammer fastlægges i samarbejde med bestyrelsen, der til enhver tid har ret til at gribe ind, såfremt et udvalg ikke fungerer efter aftalte rammer.

§ 12 Eksklusion
a. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt den skønner, at medlemmet modarbejder eller på anden måde skader klubbens interesser eller hvis medlemmet optræder på en sådan måde, at det vil kunne miskreditere automobilsporten.
b. Et ekskluderet medlem har ret til at forelægge sagen på førstkommende ordinære generalforsamling i klubben.

§ 13 Regnskab
a. Klubbens regnskabsår løber fra 1/10 til 30/9
b. Over klubbens midler skal føres et korrekt og overskueligt regnskab.
c. Årsregnskabet skal indeholde både driftsregnskab og status samt budget for det kommende år.
d. Årsregnskabet skal indeholde regnskab for såvel den ordinære drift som for kantinedriften.
e. Kassereren ekspederer ind- og udbetalinger.
f. Den kontante kassebeholdning skal holdes på et absolut minimum. Indkomne beløb skal snarest muligt indsættes på klubbens bank- eller girokonto.
g. Senest den 20. oktober skal regnskabet for det afsluttede regnskabsår, underskrevet af bestyrelsen, tilstilles revisorerne, som inden generalforsamlingen afleverer regnskabet, forsynet med revisionspåtegning, til bestyrelsen.

§ 14 Opløsning
a. Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ¾ dele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ dele af de afgivne stemmer er for forslaget.
b. I tilfælde af foreningens opløsning, skal foreningens midler, efter generalforsamlingens bestemmelse, gå til gavn for motorsport under DASU.